Privacy

De gegevens van de kandidaturen worden automatisch verwerkt.

De organisator draagt zorg voor de privacy van elke bezoeker van zijn website. Al uw gegevens die u op deze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

In overeenstemming met de voorschriften van de Belgische wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikken de deelnemers over een recht van inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens doorgespeeld aan de organisator. Dit gebeurt door middel van een schrijven, dat de identiteit aantoont, te sturen naar Postbus 100 Centraal Station te 1000 Brussel.

De gegevens die werden ingezameld in het kader van de ‘Award' zijn enkel bestemd voor de organisator. Deze kunnen op geen enkele manier worden doorgegeven of overgedragen aan derden. Het staat de organisator wel vrij de verzamelde gegevens te publiceren. De wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

De gegevens kunnen gebruikt worden om de deelnemer op de hoogte te kunnen houden van initiatieven. De gebruiker die dat wenst, kan, overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door middel van een schrijven gericht naar Postbus 100 Centraal Station te 1000 Brussel.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
 
Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken van op de site mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij de organisator of de auteur ervan hiervoor de reproductierechten heeft verleend. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de door anderen aangeleverde werken.
 
Korte aanhalingen uit de website zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren. Wenst u een item over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact te nemen met de organisator.

De organisator streeft naar een zo correct mogelijke behandeling van de website en meer specifiek de blog maar kan nooit de juistheid garanderen. Voor informatie die via hyperlinks wordt aangeboden kan de organisator op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Het staat de organisator uiteraard vrij blogcommentaren die op gelijk welke manier aanstoot kunnen geven te verwijderen.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

De organisator stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.